Skip links

 

 

Ιστότοπος Vstar Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων


Η Vstar Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων (χάριν συντομίας “ Vstar ” ή “εμείς,”) προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, υπό τους ακόλουθους όρους και
προϋποθέσεις (στο εξής “ Συμφωνία”). Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην
παρούσα Συμφωνία. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε τους όρους της συμφωνίας.
Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε, να ελέγχετε
περιοδικά αυτή την ιστοσελίδα για ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη Συμφωνία. Θα μπορείτε να διαπιστώσετε εάν η παρούσα Συμφωνία έχει
τροποποιηθεί, από την ημερομηνία αναδημοσίευσης που θα αναγράφεται στο επάνω μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Εφόσον εξακολουθείτε
να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μετά από την ανάρτηση των νέων όρων, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.
Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση αυτού του ιστότοπου από ανηλίκους, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας
τους.
Πνευματική ιδιοκτησία.   Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (δεδομένα, λογισμικό, εικόνες, κείμενο, λογότυπα, προγράμματα, κτλ) αποτελεί
ιδιοκτησία της Vstar και προστατεύεται από τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κοινοτικούς νόμους που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, διαγραφή, φόρτωση (download), αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο εκμετάλλευση, συνολικά ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Vstar και αναγνωρίζετε ότι
δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα κυριότητας χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του.
Εμπορικά σήματα.   Η Vstar ή οι θυγατρικές της έχουν καταχωρημένο σήμα υπηρεσιών και το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των “ Vstar ” ή “ Vstar Car Rental” ή «Vstar Rent a Car” ή «Vstar Rent a Van” και
ορισμένων μη καταχωρημένων σημάτων. Τα σήματα που προσδιορίζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Vstar είναι ιδιοκτησιακά σήματα της
Vstar ή των θυγατρικών της και προστατεύονται από την Ελλάδα και τους διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά
σήματα και σήματα υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή λογότυπα των
αντίστοιχων κατόχων τους.
Εγγραφή.   Η ιστοσελίδα παρέχει σε συγκεκριμένες κατηγορίες επισκεπτών / χρηστών της, όπως για παράδειγμα τις επιχειρήσεις (νομικά
πρόσωπα), τη δυνατότητα εγγραφής μέλους. Όταν και εάν εγγραφείτε για να γίνετε μέλος ή για να συμμετέχετε, συμφωνείτε να: (α) παρέχετε
ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας, όπως ζητείται από τη φόρμα εγγραφής (συμπεριλαμβανομένης της
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) και (β) να συντηρείτε και να επικαιροποιείτε τα στοιχεία σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) ώστε να παραμένουν ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Αναγνωρίζετε ότι, εάν οι πληροφορίες που παρέχετε
είναι ανακριβείς, μη ενημερωμένες, ή ελλιπείς, η Vstar διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία και τη χρήση αυτής της
ιστοσελίδας από εσάς καθώς και των σχετικών υπηρεσιών. Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα όνομα
χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την εμπιστευτικότητα και τη χρήση του
κωδικού πρόσβασής σας και συμφωνείτε να μην μεταβιβάσετε ή να μεταπωλήσετε τη χρήση ή την πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο σε
τρίτους εκτός και εάν η Vstar και ο τρίτος έχουν υπεισέλθει σε συμφωνία που επιτρέπει τη μεταβίβαση ή μεταπώληση και εσείς συμμετέχετε σε
αυτή τη ρύθμιση. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για όλες σας τις ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και αγορών, αναλόγως την
περίπτωση) οι οποίες διενεργούνται από τον λογαριασμό σας. Κάθε εγγεγραμμένο μέλος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Vstar κάθε τυχόν
προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του, ακόμη και ανεπιτυχή. Μπορείτε, επίσης, να διακόψετε τη λειτουργία του
λογαριασμού σας οποιαδήποτε στιγμή.
Κώδικας δεοντολογίας.   Κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, του
Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου καθώς και με τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Συμφωνείτε να μην:
 περιορίσετε ή παρεμποδίσετε οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη από τη χρήση αυτού του ιστότοπου, μέσω “κυβερνοεπιθέσεων”, ”
επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας” , παραβίασης οποιουδήποτε μέρους αυτού του ιστότοπου ή άλλων παρόμοιων ενεργειών.
 χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εγκεκριμένο σκοπό.
 εκφράσετε ή υποδηλώσετε ότι τυχόν δηλώσεις που προβάλλετε, γίνονται αυτομάτως αποδεκτές από εμάς , χωρίς την προηγούμενη
γραπτή συγκατάθεση μας.
 διαβιβάσετε (α) οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που είναι παράνομες, δόλιες, απειλητικές, καταχρηστικές, συκοφαντικές,
δυσφημιστικές, άσεμνες ή άλλως απαράδεκτες ή παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία μας ή την πνευματική ιδιοκτησία
οποιουδήποτε τρίτου ή οποιαδήποτε άλλο δικαίωμα, (β) οποιαδήποτε ουσιώδη, μη δημοσιοποιημένη πληροφορία που αφορά σε
εταιρείες, χωρίς την ανάλογη εξουσιοδότηση, (γ) κάθε εμπορικό απόρρητο οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ή (δ) τυχόν διαφημίσεις,
προσκλήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, πυραμίδες, επενδυτικές ευκαιρίες ή άλλου είδους ανεπιθύμητη εμπορική επικοινωνία (εκτός αν
άλλως επιτρέπεται από εμάς ρητώς).
 συμμετέχετε σε ανεπιθύμητα μηνύματα (“spamming”) ή επιθέσεις πλημμυρίδας (“flooding”)
 τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, παραχωρήσετε άδεια χρήσης, μεταφράσετε, πωλήσετε, μεταβιβάσετε, προβείτε σε ανάστροφη
μηχανική (“reverse engineering”), αποσυμπιλήσετε ή αποδoμήσετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του.
 αποτυπώσετε ή αναπαραγάγετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστότοπου χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότησή μας
 παρέμβετε με οποιοδήποτε τρόπο στο λογισμικό ή στη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, τη
μετάδοση ή την αποστολή οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο που περιέχει ιούς, “time bombs”, δούρειους

ίππους, ιούς τύπου “worms”, cancel bots ή άλλες λειτουργίες υπολογιστικού προγραμματισμού που μπορούν να βλάψουν, να
παρεμποδίσουν, να διακόψουν ή να θίξουν οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή πληροφορίες.
 χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή ρομπότ, αράχνης, αναζήτησης / ανάκτησης ιστότοπου ή άλλη χειροκίνητη ή αυτόματη
συσκευή ή διαδικασία για την ανάκτηση, την εύρεση, την “εξαγωγή δεδομένων (data mine)” ή με οποιονδήποτε τρόπο την
αναπαραγωγή ή την καταστρατήγηση της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του.
 αποκτήσετε ή να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.
 δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων με συστηματική λήψη και αποθήκευση οποιωνδήποτε πληροφοριών από την ιστοσελίδα αυτή.
 κάνετε αναρτήσεις εμπορικής φύσεως
 επιτρέψετε σε άλλους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των οποίων οι λογαριασμοί τους έχουν τερματιστεί, να έχουν πρόσβαση σε
αυτόν τον ιστότοπο μέσω του λογαριασμού σας, του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασής σας.
Πραγματοποίηση Κρατήσεων και Αγορά ή Ζήτηση Προϊόντων ή Υπηρεσιών.   Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κρατήσεις ή να
αγοράσετε ή να ζητήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί να σας ζητηθεί από την Vstar (ή από τον
πάροχο του προϊόντος ή της υπηρεσίας, εάν αγοράζετε ή ζητάτε το προϊόν ή την υπηρεσία μέσω μιας περιοχής αυτού του ιστότοπου του ιδίου
εμπορικού σήματος) να παράσχετε ορισμένα δεδομένα σχετικά με την κράτηση ή την αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των
πληροφοριών της πιστωτικής σας κάρτας και άλλων προσωπικών δεδομένων που σας ταυτοποιούν. Κατανοείτε ότι κάθε τέτοιο δεδομένο που
σας ταυτοποιεί προσωπικά, θα αντιμετωπίζεται από την Vstar με τον τρόπο που περιγράφεται στην ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου που παρέχεται στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας αυτού του ιστότοπου και εάν πρόκειται για έναν πάροχο
με κοινό εμπορικό σήμα με την Vstar, αυτά τα δεδομένα θα αντιμετωπίζονται από τον εν λόγω πάροχο με τον τρόπο που ορίζεται στην Πολιτική
Απορρήτου του συγκεκριμένου παρόχου. Αναγνωρίζετε ότι η Vstar δεν είναι υπεύθυνη για τη συλλογή πληροφοριών ή τις πρακτικές απορρήτου
των παρόχων αυτών ή οποιωνδήποτε τρίτων. Συμφωνείτε ότι όλα τα στοιχεία που παρέχετε κατά την πραγματοποίηση κρατήσεων ή αγορών ή
αιτήσεων για υπηρεσίες θα είναι ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Συμφωνείτε να καταβάλετε όλες τις χρεώσεις που πραγματοποιήθηκαν από
εσάς ή από οποιονδήποτε τυχόν εξουσιοδοτημένο από εσάς χρήστη του λογαριασμού σας και της πιστωτικής σας κάρτας ή άλλου μηχανισμού
πληρωμής στην τιμή ή στις τιμές που ίσχυαν όταν προέκυψαν τέτοιες χρεώσεις. Θα έχετε επίσης την ευθύνη καταβολής τυχόν εφαρμοστέων
φόρων που σχετίζονται με τις αγορές σας.
Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αλλάξουμε τυχόν περιγραφές ή εικόνες ή παραπομπές σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία
σε αυτόν τον ιστότοπο ή να περιορίσουμε την ποσότητα παραγγελίας σε κάθε τέτοιο προϊόν ή υπηρεσία ή / και να σας αρνηθούμε την υπηρεσία.
Σημειώνουμε ότι οι περιγραφές ή οι εικόνες ή οι παραπομπές σε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων δεν συνεπάγονται απαραίτητα την έγκριση μας για
τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες.
Μπορεί να απαιτείται επαλήθευση των υποβληθέντων δεδομένων πριν από την αποδοχή οποιασδήποτε κράτησης, αγοράς ή παραγγελίας.
Εκτός και εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο, η τιμή, η αξία και η διαθεσιμότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών ενδέχεται να υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τους πρόσθετους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν τις κρατήσεις, τις
αγορές και την παροχή υπηρεσιών από την Vstar, τις θυγατρικές της, τους δικαιοδόχους ή τους συνεργάτες τους .
Σύνδεσμοι.   Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο οι
οποίοι ανήκουν σε τρίτους. Η Vstar δεν σας παρέχει κανενός είδους εγγύηση, παρότρυνση, ή επιδοκιμασία σχετικά με αυτούς τους ιστότοπους και
την λειτουργία τους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη για τη νομιμότητα, την ακρίβεια ή την ακαταλληλότητα οποιουδήποτε
περιεχομένου, διαφημίσεων, προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών που βρίσκονται σε άλλους ιστότοπους, ούτε για τυχόν απώλειες ή ζημίες
που προκλήθηκαν ή φέρονται να έχουν προκληθεί από τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο. Επιπλέον, η επεξεργασία
των δεδομένων χρηστών από τους διαχειριστές των ιστοσελίδων τρίτων μερών, μπορεί να διαφέρει από την επεξεργασία των δεδομένων
χρηστών από την Vstar. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των χρηστών από αυτούς τους διαχειριστές, πρέπει να ελέγξετε τις Πολιτικές
Απορρήτου ή τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τους και να επικοινωνήσετε μαζί τους για τις πληροφορίες αυτές.
Cookies.   Πολιτική Cookies
Αποποίηση ευθυνών.   Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια η Vstar και οι συνεργάτες της δεν μπορούν να σας εγγυηθούν για
την ακρίβεια των πληροφοριών που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Οφείλετε να εξετάσετε και να αξιολογήσετε τις παρεχόμενες πληροφορίες
και να ενεργήσετε με βάση την ιδιωτική σας βούληση. H Vstar παρέχει αυτό τον ιστότοπο, το περιεχόμενό του, καθώς και οποιοδήποτε προϊόν ή
υπηρεσία που αποκτάται μέσω αυτού του ιστότοπου, «Ως έχει» και «Ως Διατίθεται». Η Vstar και οι συνεργάτες της δεν εγγυώνται ότι η χρήση
αυτού του ιστότοπου, ή του περιεχομένου του θα είναι απρόσκοπτη, χωρίς σφάλματα ή ασφαλής, ή ότι αυτός ο ιστότοπος (ή ο διακομιστής που
τον φιλοξενεί) ή το σχετικό λογισμικό, είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα βλαβερά στοιχεία. Ως εκ τούτου δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε
περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης οποιαδήποτε ζημίας σας η οποία προκαλείται από ιό ή άλλο κακόβουλο
λογισμικό. Η χρήση αυτού του ιστότοπου γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
Συγκρούσεις.   Σε περίπτωση που προκύψει σύγκρουση μεταξύ οποιωνδήποτε πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο, της
παρούσας Συμφωνίας ή και οποιασδήποτε σύμβασης έχετε συνάψει μαζί μας, οι όροι της σύμβασής σας με την Vstar θα υπερισχύσουν της
παρούσας Συμφωνίας και των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενώ η παρούσα Συμφωνία θα υπερισχύσει μόνον των
πληροφοριών που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο.
Περιορισμός ευθύνης.   Ως προϋπόθεση της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι ούτε η Vstar, ούτε οι συνεργάτες της ή οι
εργαζομένοι της, δεν θα φέρουν ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο αντλεί δικαίωμα για την καταβολή οποιασδήποτε
αποζημίωσης προκύπτουσας από ενδοσυμβατική υποχρέωση, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη, ή άλλο ισχυρισμό άμεσα ή έμμεσα και συνδέεται
με:

1. Τη χρήση του παρόντος ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ζημιών που απορρέουν ή που προκύπτουν από την
εξάρτησή σας από αυτό τον ιστότοπο, ή από οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά που βρίσκονται σε αυτό τον ιστότοπο ή που
αποτελούν υπερσυνδέσμους του παρόντος ιστότοπου, ή από λάθη και παραλείψεις, διακοπές, σφάλματα, δυσλειτουργίες,
καθυστέρηση στη λειτουργία, μεταδόσεις, υποκλοπές από τρίτα μέρη ή οποιαδήποτε αδυναμία λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου,
2. Περιορισμό της κυβέρνησης, απεργίες, πόλεμο, οποιαδήποτε φυσική καταστροφή ή ανωτέρα βία, διακοπή παροχής ενέργειας, ιούς,
δυσλειτουργίες υλικού, επιθέσεις στην Vstar, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες, ασυνήθιστα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ή με
οποιοδήποτε άλλο παράγοντα που ευλόγως εκφεύγει του ελέγχου της Vstar, περιορίζοντας, εμποδίζοντας ή αλλιώς επηρεάζοντας είτε
την πρόσβασή σας σε αυτό τον ιστότοπο ή στο περιεχόμενό του ή την ικανότητά μας να σας παρέχουμε υπηρεσίες που σχετίζονται με
τον ιστότοπο ή,
3. Tην έλλειψη ασφάλειας των πληροφοριών που μας έχετε παράσχει σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή υποκλοπή κάθε
τέτοιας πληροφορίας από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.
Αποζημίωση.   Χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς ή η αποτελεσματικότητα άλλων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, συμφωνείτε να
αποζημιώσετε, να κατοχυρώσετε και να υπερασπιστείτε αν κριθεί απαραίτητο την Vstar, τις θυγατρικές της, τους δικαιοδόχους, τους
υπεργολάβους και τους αντιπροσώπους της, καθώς και κάθε στέλεχος, διευθυντή και υπάλληλό της από κάθε είδος αξιώσεων, αποζημιώσεων,
ζημίας ή δαπανών (συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών) ή άλλων εξόδων που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από (α) την
παραβίαση ή την εικαζόμενη παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας από εσάς και (β) τη χρήση του παρόντος ιστότοπου από εσάς και τη
διενέργεια συναλλαγών σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της χρήσης των Στοιχείων του ιστότοπου.
Διαθεσιμότητα αυτού του ιστότοπου.   Αυτός ο ιστότοπος συνήθως είναι διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, η
Vstar διατηρεί το δικαίωμα να καθιστά αυτή την ιστοσελίδα μη διαθέσιμη κατά καιρούς για οποιαδήποτε αιτία ή και χωρίς αιτία. Η Vstar δεν
ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε διακοπή, αναστολή ή τερματισμό της λειτουργίας αυτού του ιστότοπου.
Ακυρότητα σε περίπτωση απαγόρευσης.   Παρόλο που ο ιστότοπος αυτός είναι προσβάσιμος σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι όλα τα
προϊόντα ή οι υπηρεσίες που περιγράφονται ή αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο διαθέσιμα σε όλα τα πρόσωπα ή σε όλες τις γεωγραφικές
τοποθεσίες ή δικαιοδοσίες. Επιπλέον, προϊόντα η υπηρεσίες που αποκτώνται από μια δικαιοδοσία, σε άλλες μπορεί να τυγχάνουν περιορισμών.
Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο από τοποθεσίες εκτός της ΕΕ το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και με δική τους
ευθύνη και είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των εθνικών νόμων, εφόσον και στο βαθμό που ισχύουν οι εθνικοί νόμοι. Η Vstar και οι συνεργάτες
της, διατηρούν το δικαίωμα να περιορίζουν τη διαθεσιμότητα του παρόντος ιστότοπου ή / και την παροχή οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας
σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία, ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική τους ευχέρεια.
Εφαρμοστέος νόμος.   Εκτός εάν και στο μέτρο που δεν προβλέπεται διαφορετικά ρητώς στο παρόν, η παρούσα Συμφωνία
(συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών της Vstar που αναλύονται στο παρόν) διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του
κράτους της Ελλάδας. Αν προκύψει οποιαδήποτε νομική διαφορά από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας της Vstar, συμφωνείτε ότι αυτή
θα παραπεμφθεί στα κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Η παρούσα Συμφωνία έχει συνταχθεί στα ελληνικά και μεταφραστεί στα
αγγλικά. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στην ερμηνεία μεταξύ ελληνικού και αγγλικού κειμένου, θα υπερισχύει το ελληνικό.
Άλλες γενικές διατάξεις.   Η Vstar διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως την πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε
μέρους αυτού ή να εξαλείψει οποιοδήποτε περιεχόμενο, χαρακτηριστικό ή υπηρεσία αυτής της ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε
λόγο, με ή χωρίς αιτία. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμφωνία χρησιμεύουν απλώς ως αναφορά. Η αποτυχία ενός
συμβαλλομένου μέρους να επιμείνει ή να επιβάλει την αυστηρή εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας δεν θα πρέπει να
ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη ή δικαίωμα. Τα ανωτέρω, μαζί με τις πολιτικές ενοικίασης αυτοκινήτων της Vstar που
αναφέρονται στο παρόν αποτελεί το σύνολο της Συμφωνίας μεταξύ της Vstar και εσάς αναφορικά με το αντικείμενο του παρόντος και αντικαθιστά
οποιεσδήποτε προγενέστερες ή σύγχρονες γραπτές ή προφορικές Συμφωνίες μεταξύ της Vstar και εσάς (εκτός από άλλες γραπτές, πλήρως
εκτελεσθείσες συμβάσεις μεταξύ εσάς και της Vstar). Τόσο η συμπεριφορά η δικής σας και της Vstar όσο και η εμπορική πρακτική δε θα πρέπει
να τροποποιούν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας κηρυχθεί άκυρη ή μη
εφαρμοστέα, ο χαρακτηρισμός αυτός δεν επηρεάζει αυτή τη διάταξη καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας
Συμφωνίας, η οποία θα παραμένει σε πλήρη ισχύ. Η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να εκχωρηθεί, να μεταβιβαστεί σε τρίτους ή να
παραχωρηθεί περαιτέρω άδεια χρήσης εκμετάλλευσης της από εσάς, εκτός και εάν η Vstar έχει προηγουμένως συναινέσει εγγράφως γι’ αυτόν
αποκλειστικά τον σκοπό.

This website uses cookies to improve your web experience.